ประเภทคำสั่งซื้อขาย

คำสั่งในแอปพลิเคชั่น สามารถส่งคำสั่งได้ 3 รูปแบบ

  1. คำสั่งแบบใช้ราคาตลาด: กำหนดจำนวนเงิน USD

    ระบุคำสั่งซื้อ-ขาย โดยกำหนดค่าเป็นจำนวนเงิน USD เช่น ต้องการซื้อหุ้น AAPL ณ ราคาตลาด (market price) ด้วยจำนวนเงิน 10 USD หรือ ต้องการขายหุ้น AAPL มูลค่า 10 USD

  2. คำสั่งแบบใช้ราคาตลาด: กำหนดจำนวนหุ้น ระบุคำสั่งซื้อ-ขาย โดยกำหนดค่าเป็นจำนวนหุ้น เช่น ต้องการซื้อหุ้น AAPL 1 หุ้น ณ ราคาตลาด หรือ ต้องการขายหุ้น AAPL 1 หุ้น ณ ราคาตลาด

  3. คำสั่งแบบกำหนดเอง (Limit order) คำสั่งแบบกำหนดเอง คือคำสั่งซื้อขาย ที่คุณ สามารถกำหนดราคา ณ จุดที่ต้องการ (Limit price) และ ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการได้ โดยระยะเวลาของคำสั่งจะมีผลถึงเพียงสิ้นวันเท่านั้น (Time in force: Day) ราคาที่คุณต้องการในคำสั่งซื้อ จะหมายถึง ราคาสูงสุดที่คุณยินดีจะซื้อหุ้นนี้ หากมีผู้มาตั้งขายหุ้นนี้ในราคาที่เท่ากับหรือต่ำกว่า คำสั่งของคุณก็จะได้รับการจับคู่ ราคาที่คุณต้องการในคำสั่งขาย จะหมายถึง ราคาต่ำสุดที่คุณยินดีจะขายหุ้นนี้ หากมีผู้มาตั้งซื้อหุ้นนี้ในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่า คำสั่งของคุณก็จะได้รับการจับคู่ บางครั้ง คำสั่งซื้อขายของคุณอาจได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน เช่น คุณตั้งซื้อหุ้น AAPL 200 หุ้น หาก ณ ขณะนั้นมีผู้ขายหุ้น AAPL เพียง 50 หุ้น คุณก็จะได้รับหุ้นเพียง 50 หุ้น และคำสั่งซื้อของคุณก็จะยังตั้งซื้ออยู่อีก 150 หุ้น

Last updated