Portfolio History

ประวัติการซื้อ-ขายและเงินปันผลที่ได้รับ

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียด ประวัติการทำธุรกรรม และเงินปันผล สำหรับหุ้นแต่ละตัวที่คุณถืออยู่ ได้ผ่านทางเมนู Portfolio และ คลิกที่ไอคอน 📄

Last updated