SEC คือใคร?

SEC หรือ Securities and Exchange Commission คือหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีหน้าที่ในการดูแล ปกป้อง นักลงทุน และกำกับควบคุมตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามความถูกต้องของกฎหมาย

Last updated