FINRA คือใคร?

FINRA หรือ Financial Industry Regulatory Authority หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน เป็นองค์กรภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SEC)

FINRA มีบทบาทสำคัญในการรับรองความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสหรัฐฯ

Last updated