Comment on page

สามารถซื้อ-ขายโดยบัญชีเครดิตบาลานซ์ได้หรือไม่?

ท่านสามารถซื้อ-ขายได้เพียงบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น (วางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อขาย)