Pattern Day Trading

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Pattern Day Trading ที่สำคัญกับบัญชีของคุณ

Day trade (เดย์เทรด) คือการส่งคำสั่ง ซื้อ 1 ครั้ง และขาย 1 ครั้งในวันเดียวกันจะนับเป็น 1 Day trade สามารถทำได้สูงสุด 3 Day trade ต่อเนื่องภายใน 5 วันทำการ

จากนั้นระบบจะทำการแจ้งเตือน และไม่ให้ท่านซื้อหุ้นในครั้งที่ 4 เพื่อป้องกันการโดนลงโทษจาก Pattern Day Trading ตามข้อกำหนดของ FINRA Financial Industry Regulatory Authority เพราะหากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดจะถูกระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นเวลา 90 วัน

หากท่านต้องการ Day trade

ข้อยกเว้นที่สามารถทำการซื้อขายแบบ Day trade ได้ มีดังนี้

1.ต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 25,000 USD

2.ไม่ซื้อ-ขายหุ้นตัวเดียวกัน เกิน 3 ครั้ง / วัน ต่อเนื่องภายใน 5 วันทำการ

3.มูลค่าของรายการซื้อขายรายวัน ต้องน้อยกว่า 6% ของรายการซื้อขายทั้งหมด ใน 5 วันทำการที่ผ่านมา

ตัวอย่างการนับจำนวน Day trade

  • หากซื้อหุ้น META และขายออก ในวันเดียวกัน = 1 Day trade

  • หากซื้อหุ้น META กับ AAPL และขายออก ในวันเดียวกัน = 2 Day trade

  • หากซื้อและขายหุ้น META วันจันทร์ จากนั้น ซื้อและขายหุ้น AAPL วันอังคาร = 2 Day trade ใน 2 วันต่อเนื่อง

  • หาก ขายหุ้น META และซื้อกลับ แล้วก็ขายอีกในวันเดียวกัน = 1 Day trade

  • หาก ซื้อหุ้น META วันจันทร์ และขายวันอังคารจะไม่นับว่าเป็น Day trade

  • หาก ขายหุ้น META และซื้อกลับ ในวันเดียวกัน จะไม่นับว่าเป็น Day trade

ทั้งนี้การนับจำนวน Day trade จะเริ่มนับใหม่ หลังผ่านไป 5 วันทำการ

Last updated