Fractional Share, Depositary Receipt (DR) และ Exchange Traded Fund (ETF) แตกต่างกันอย่างไร?

Fractional Share

คือ การซื้อ-ขายเศษส่วนของหุ้น ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนหุ้นเต็มจำนวนทุกประการ การซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นคือการที่นักลงทุน ซื้อโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆเลย ผู้ซื้อมีสิทธิ์ได้รับปันผล รวมถึงสิทธิ์ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Depositary Receipt (DR)

คือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ที่ไปซื้อหุ้น หรือ ETF ต่างประเทศ แล้วนำมาเสนอขายให้กับนักลงทุนในประเทศ การถือครอง DR จะได้รับสิทธิ์เหมือนการลงทุนในหุ้นโดยตรง แต่ข้อเสียของ DR ก็คือ ราคาของ DR อาจไม่ได้ตรงตามราคาหุ้นอ้างอิงเสมอไป มีการปรับขึ้นลง ตามความต้องการ ณ เวลานั้น และ ผู้ออก DR อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย DR เพิ่มเติมได้

Exchange Traded Fund (ETF)

คือ กองทุนรวมชนิดหนึ่ง โดยจะรวมจุดเด่นของหุ้นและกองทุนรวมเข้าด้วยกัน ETF จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้นทั่วไป สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ตามปกติ

โดยภาพรวมแล้ว การซื้อขายแบบ Fractional Share ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ได้เท่าเทียมกว่า DR หรือ ETF เพราะว่าเป็นการซื้อ-ขายโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์แต่ใช้เงินลงทุนและเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นเต็มจำนวน ทำให้เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้หลากหลายหลักทรัพย์

Last updated