Comment on page

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม
ประเภท
อัตรา
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย
หุ้น และ ETFs
0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย (ไม่มีขั้นต่ำ)
ADR
0.01 - 0.03 USD / หุ้น โดยจะเก็บทุกๆ 1 เดือน เมื่อถือหุ้นครบระยะเวลา
ค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอน
ฝากเงิน ผ่าน QR code
ฟรี
ถอนเงิน
ฟรี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
SEC*
มูลค่าการเทรด * (22.9 USD / 1,000,000)
FINRA TAF*
0.000145 USD / หุ้น สูงสุด 7.27 USD
ภาษี
เงินปันผล
0 - 30%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% จากค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย
กำไรจากการขาย
ฟรี**
หมายเหตุ
*ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะถูกเก็บเฉพาะขาขายเท่านั้น **ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การคำนวณภาษีสำหรับการลงทุนในหุ้น, ETFs, Fractional Shares
ค่าธรรมเนียมเมื่อคำนวณออกมาจะถูกปัดเศษให้เข้าใกล้ 0.01 USD เสมอ